Compliance

Financiële instellingen dienen een passende, permanente en onafhankelijke compliance functie te organiseren die gericht is op de naleving van de regels die verband houden met:

  • de integriteit van hun activiteiten
  • de beheersing van hun compliance risico’s

Dit betekent dat de compliance functie belast is met het toezicht op de naleving van de wettelijke en reglementaire integriteits- en gedragsregels die van toepassing zijn op financiële instellingen. Het statuut van de compliance functie werd vastgelegd in een charter (het zgn. “compliance charter”). Dit charter werd opgesteld door het hoofd van de compliance functie en goedgekeurd door de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité).
 
Als gevolg van de hierboven omschreven verplichtingen bevordert de beursvennootschap het integer doen van zaken. Zij wenst op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen. Hiertoe werden een aantal ondernemingswaarden vooropgesteld die Weghsteen nv hoog in het vaandel draagt: integriteit, respect, betrokkenheid, professionalisme en resultaatgericht. Deze waarden vormen de leidraad in de omgang met cliënten, medewerkers, aandeelhouders, zakenpartners en de samenleving.
 
Om deze reden is het belangrijk dat de leiding van een financiële instelling strategische doelstellingen, ondernemingswaarden en richtlijnen aangaande integriteit bepaalt die gelden voor heel de instelling. Deze doelstellingen, waarden en richtlijnen moeten doorheen de instelling worden meegedeeld en gepromoot. Voor de toepassing van deze waarden is het belangrijk dat de leiding zichzelf hoogstaande en strikte gedragsregels oplegt en het goede voorbeeld geeft ("the tone at the top"). De doelstellingen, waarden en richtlijnen inzake integriteit die door de leiding zijn uitgewerkt, vormen het integriteitsbeleid van de financiële instelling.
 
Het integriteitsbeleid omvat alle domeinen die impact (kunnen) hebben op de integriteit van een financiële instelling. Weghsteen nv neemt voldoende maatregelen om het integriteitsbeleid uit te voeren en de naleving ervan in de praktijk te waarborgen. Deze maatregelen bestaan onder meer  uit:

  • het uitwerken van afdoende procedures en deontologische codes ter implementatie van het beleid en het nemen van passende interne controle maatregelen
  • het opstellen van richtlijnen voor de medewerkers
  • het sensibiliseren en het permanent vormen van alle medewerkers

Om te vermijden dat interne en externe belangenconflicten schade toebrengen aan de belangen van Weghsteen nv en/of aan de belangen van haar cliënten, heeft Weghsteen nv een belangenconflictenbeleid uitgewerkt. Dit beleid heeft tot doel belangenconflicten te identificeren, te beheren of, indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de belangenconflicten te beheren zonder schade aan de belangen van cliënten, hen passende informatie te verstrekken. De beursvennootschap probeert zo om haar handelsrelatie met haar cliënten te laten verlopen op een eerlijke, rechtvaardige en professionele wijze en in overeenstemming met de beste belangen van haar cliënten.

WEBSITES

Febelfin: Belgische federatie van de financiële sector
NBB: Nationale Bank van België
FSMA: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Ombudsfin: Ombudsman in financiële geschillen. In geval van geschillen moet u zich eerst wenden tot onze dienst "Klachtenbehandeling".  Wanneer u echter van oordeel bent dat u hier geen voldoening bekomen heeft, staat het u vrij de bevoegde bemiddelingsdienst Ombudsfin te contacteren. 

DOCUMENTEN

Weghsteen wenst in bovenvermeld kader haar cliënten belangrijke informatie ter beschikking te stellen:

Bijlages